Studie

Proces smrti mozku vyvolává akutní poranění plic u dárců orgánů a zhoršuje ischemicko-reperfuzní poškození (IRI) štěpů. Vodík, nový antioxidant, zeslabuje IRI v několika modelech transplantací orgánů. Autoři zkoumal, zda by vdechnutí 2% vodíku ukázalo příznivé účinky na plicní štěpy z mozku u mrtvých dárců potkanů....

Akutní poškození plic (APP) je vážné onemocnění. Vyskytuje se relativně často a úmrtnost je velmi vysoká. Volné radikály, jako jsou hydroxylové radikály (OH) a peroxydusitanu (ONOO (-)), jsou považovány za konečné kauzativní molekuly v patogenezi APP. Vodík může selektivně redukovat OH a ONOO (-). V...

Vodík je nejlehčí a nejjednodušší prvek a je označován symbolem H. Skládá se z jednoho elektronu a jednoho protonu a za normální situace existuje jako dvojatomová forma, jako molekulární vodík (H2 – plyn). Je to prvek, který pohání samotné slunce za vzniku helia. Vodík je centrem převládajícího kosmologického modelu,...

Určitě už jistě víte, že se stále rozšiřuj počet onemocnění cukrovkou. A víte co je mimo jiné s cukrovkou hodně spojeno? Neuropatie. Pojďme si o tom něco říct. Diabetická neuropatie – je nezánětlivé poškození funkce a struktury periferních nervů vlivem dlouhodobě zvýšené glykémie (hyperglykémie) při diabetu. Mohou být...

Všechny klinické a biologické projevy související se syndromem srdeční zástavy jsou připisovány ischemicko-reperfuznímu poškození různých orgánů, včetně mozku a srdce. Molekulární vodík (H (2)), má potenciál jako nový antioxidant. Tato studie testovala hypotézu, že inhalace plynného vodíku na začátku kardiopulmonální resuscitace (CPR) by mohlo zlepšit stav po zástavě. U potkanů byla iniciována fibrilace komor transkutánníepikardiální elektrickou stimulací​. Po 5 minutách následné zástavy, potkani byli náhodně rozděleni do 1 až 4experimentálních skupin začínající resuscitací: mechanické ventilace (MV) s 2% N (2) a 98% O (2) podnormotermii (37 ° C) , kontrolní skupina; MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod normotermii; MV s 2% (N 2) a 98% O (2) Podle terapeutické hypotermie (TH), 33 ° C; a MV s 2% H (2) a 98% O (2) pod TH. Inhalace smíšeného plynu a TH pokračovala až...

Ionizujícího záření (IZ) je dobře známý karcinogen, avšak mechanismus záření vyvolávající lymfom brzlíku není dobře známa. Kromě toho, snadné a efektivní způsoby pro ochranu myší před zářením indukoující lymfom brzlíku je stále neznámý. Atom vodíku, nebo H (2), je zřídka považována za důležité činidlo pro lékařsképoužití, zejména jako terapeutický plyn. Zde v této studii jsme zjistili, že H (2) chrání myši před lymfomem (zvětšení) brzlíku indukovaném radiací u BALB / c myší.   Studii v angličtině naleznete ZDE Zhao L, Zhou C, Zhang J, Gao F, Li B, Chuai Y, et al. Hydrogen protects mice from radiation induced thymic lymphoma in...

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích a takévýznamně přispívá ke vzniku slepoty u starších lidí. Tato studie je zaměřena na posouzení ochranného účinkufyziologického roztoku vodíku u diabetické retinopatie u diabetických potkanů indukovaných streptozotocinem. Sprague–Dawley krysí samci byli rozděleni do 3 skupin následujícím způsobem: (1) nediabetická kontrolní skupina (kontrola bez DM); (2) diabetická kontrolní skupina (kontrola DM); a (3) diabetické potkanů, kteří dostávali vodíkovou terapii (DM H (2) fyziologický roztok). Potkanům v DM skupině vodíkového fyziologického roztoku byl injekčně vpraven do oblasti pobřišnice vodíkový roztok nasyceného chloridu sodného (5 ml / kg) denně po dobu 4 týdnů. Sítnicová cévní permeabilita byla hodnocena měřením Evans blue úniku do sítnice. Odumírání sítnice bylo hodnoceno speciálním ipostupy. Tloušťka sítnice byla pozorována barvenímhematoxylinem a eosinem. Výsledky...

Vodík (H2) je terapeutický antioxidant, který může snížit oxidační stres. Oxidovaný lipoprotein nízké hustoty, který hraje roli při ateroskleróze, může podporovat endoteliální dysfunkci vazbou na povrchový buněčný receptor LOX-1. LOX-1 exprese může být zvýšeně regulována různými stimuly, včetně TNF-α. Proto jsme se zaměřili na přezkoumání,...

Byly zkoumány vlastnosti a účinky elektrolyzované vody s neutrálním pH, obohacenou vodíkem (NHE voda) na nádorové buňky. NHE voda snížila hydroxylové radikály, jak bylo prokázáno pomocí ESR v bezbuněčném systému. Buňky karcinomu v lidském jazyce (HSC-4) byly zpomaleny – buď pro tvorbu efektivní závislosti nebo míru závislosti – vodou...