Ochranné účinky vodíku při diabetické retinopatii u potkanů ​​

Ochranné účinky vodíku při diabetické retinopatii u potkanů ​​

Diabetická retinopatie je nejčastější příčinou slepoty u pracující populace ve vyspělých zemích a takévýznamně přispívá ke vzniku slepoty u starších lidí. Tato studie je zaměřena na posouzení ochranného účinkufyziologického roztoku vodíku u diabetické retinopatie u diabetických potkanů indukovaných streptozotocinemSpragueDawley krysí samci byli rozděleni do 3 skupin následujícím způsobem(1) nediabetická kontrolní skupina (kontrola bez DM); (2) diabetická kontrolní skupina (kontrola DM); a (3) diabetické potkanů, kteří dostávali vodíkovou terapii (DM H (2) fyziologický roztok). Potkanům v DM skupině vodíkového fyziologického roztoku byl injekčně vpraven do oblasti pobřišnice vodíkový roztok nasyceného chloridu sodného (ml / kgdenně po dobu 4 týdnů. Sítnicová cévní permeabilita byla hodnocena měřením Evans blue úniku do sítnice. Odumírání sítnice bylo hodnoceno speciálním ipostupy. Tloušťka sítnice byla pozorována barvenímhematoxylinem a eosinemVýsledky ukázaly, že léčba vodíkovým fyziologickým roztokem by mohlasnížit aktivitu kaspázysnížit apoptózu sítnicea vaskulární permeabilitu. Vodíkový fyziologický roztok by také mohl výrazně zmírnit retinální ztluštění parenchym, který je výsledkem diabetické retinopatie. Zdá se, ževodíkový fyziologický roztok může mít potenciál v klinické léčbě diabetické retinopatie.

 

Celý článek v angličtině je k dispozici ZDE

Xiao X, Cai J, Xu J, et al. Protective effects of hydrogen saline on diabetic retinopathy in a streptozotocin-induced diabetic rat model. J Ocul Pharmacol Ther. 2012 Feb;28(1):76-82.